Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (22)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (467.182,40 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…
Σας γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη  10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, επί της οδού Κεντρικής 203 και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις προβλεπόμενες απο το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 επιτροπές για το 2018. Γαι το πλήρες κείμενο της…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) έχοντας υπόψη: α)  την με αρ. 168/2017 απόφαση  Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ. 38/2017 μελέτη, η διάθεση πίστωσης, τα Τευχη Δημοπράτησης και ο τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (scada) του Βιολογικού Καθαρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ» β) …
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) έχοντας υπόψη: α)  την με αρ. 167/2017 απόφαση  Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 36/2017 μελέτη, τα Τεύχη Δημοπράτησης, ο τρόπος διενέργειας διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης & αποχλωρίωσης Βιολογικού Καθαρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ» β)  την με αρ.  130 /2017…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 106/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ με θέμα «Έγκριση: 1) της 20/2017 μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης, της εργασίας απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας α) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων Βιολογικών καθαρισμών Βέροιας και Ριζωμάτων, β) εξωτερικών χώρων κτιρίων αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕΥΑ Βέροιας για τo 2017,…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»   Η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την 100/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 79 υπαλλήλων, με σύμβαση…
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203)  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (€…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια Α) Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου (CPV-30192700-8) Β) Φωτοτυπικού χαρτιού (CPV- 30197643-5) Γ) Εντύπων (CPV - 22820000-4) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2017»  για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, προϋπολογισμού Είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ #…